Invega Garantijos

Didesnės galimybės pasiskolinti, kai nepakanka tinkamo užstato.

Titulinis - Invega Garantijos

Invega Garantijos

Portfeline garantija užtikrinamas 80 % paskolos, kredito ar išperkamosios nuomos grąžinimas bankui.

INVEGA palengvina mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) galimybes gauti finansavimą, kai klientas turi ribotas paskolos užtikrinimo priemones.

Bankas remiantis savo vidaus taisyklėmis priima sprendimą dėl kredito suteikimo ar išperkamosios nuomos finansavimo, kuriems būtų taikoma portfelinė garantija.

Privalumai:

 • 80 % paskolos sumos garantuoja INVEGA
 • Garantija gali būti taikoma visų tipų paskolų produktams
 • Galimybė gauti finansavimą, kai nėra tinkamo užstato
 • Greitas sprendimo priėmimas
 • Galimybė gauti „Invegos“ palūkanų kompensaciją investicinių paskolų atveju

Sąlygos:

 • Garantuojama 80% paskolos sumos.
 • Paskolos suma – iki 1 875 000 EUR, terminas – iki 120 mėnesių.
 • Didžiausia finansavimo suma, kurią galima garantuoti portfeline garantija, yra 1 875 000 EUR, arba:
 • Subjektams, vykdantiems krovinių vežimo keliais veiklą, – 937 500 EUR;
 • Subjektams, užsiimantiems pirmine žemės ūkio produktų gamyba – 234 375 EUR;
 • Subjektams, vykdantiems žuvininkystės ir akvakultūros veiklą – 375 000 EUR.
 • Maksimali paskolos su portfeline garantija trukmė yra 10 metų investicinėms paskoloms, 5 metai apyvartinio kapitalo paskoloms ir 3 metai kredito linijai.

Kaip veikia INVEGA?

Paskolas, kreditus ar išperkamąją nuomą, kuriems taikoma portfelinė garantija, EMBank vertina ir suteikia pagal banko vidaus taisykles ir procedūras.

Sprendimą suteikti paskolą su portfeline garantija priima EMBank, todėl jokių papildomų procedūrų nereikia. Portfeline garantija užtikrinamas 80 % paskolos grąžinimas bankui tuo atveju, jei klientas nesugeba vykdyti savo įsipareigojimų.

Kas gali gauti INVEGOS garantiją?

Norint gauti INVEGOS garantiją EMBanke, klientas turi būti smulki ar vidutinio įmonė. Dėl tinkamumo gauti INVEGĄ kreipkitės į mus EMBanke.

Portfelinei garantijai taikoma de minimis pagalba pagal Europos Sąjungos reglamentą ( 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1407/2013; 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1408/2013; 2014 m. birželio 27 d. Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo Komisijos reglamentas (ES) Nr. 717/2014).
Klientas turi turėti nepanaudotą de minimis valstybės pagalbą, kad atitiktų garantijų programos reikalavimus. De minimis pagalba apskaičiuojama pagal „Invegos“ nustatytą formulę.

Didžiausia de minimis pagalba vienam Klientui priklauso nuo jo veiklos rūšies ir trejų finansinių metų laikotarpio ir negali viršyti:
-Jei klientas nevykdo pirminės žemės ūkio gamybos – 200 000 Eur
-Jeigu klientas nevykdo krovinių vežimo kelių transportu veiklos – 100 000 Eur.
-Jei klientas užsiima pirmine žemės ūkio produktų gamyba, – 25 000 Eur.
-Jeigu klientas užsiima pirmine žuvininkystės produktų gamybos veikla, – 40 000 Eur.

Palūkanų kompensavimas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams

Paskoloms (investicinėms paskoloms arba finansinei nuomai), dėl kurių palūkanų grąžinimo kreipiamasi ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo paskolos sutarties pasirašymo dienos, suteikiama galimybė grąžinti iki 40 proc. faktiškai sumokėtų palūkanų sumos, bet ne daugiau kaip 5 proc. per metus.

Tinkamumas ir trukmė:
 • Palūkanų kompensavimo laikotarpis negali būti ilgesnis nei 36 mėnesiai.
 • Šis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio po paraiškos pateikimo INVEGAI pirmos dienos.
 • Kompensacija negali tęstis ilgiau nei paskolos sutartyje nurodytas paskolos grąžinimo terminas.
Išsami informacija apie kompensaciją (įsigalioja 2024 m. vasario 1 d.):

Palūkanų kompensacijos norma: Iki 40 proc. faktiškai sumokėtų palūkanų, bet ne daugiau kaip 5 proc. metinių palūkanų.

Transporto priemonės paskolos apribojimai:

 • Palūkanų kompensacija taikoma paskolos sumos daliai, neviršijančiai 35 000 EUR vienam transporto priemonės vienetui.
 • Kompensuojamos tik paskolos transporto priemonėms, priskiriamoms N, O, specialios paskirties ir kitoms priemonės aprašo 6.1 punkte nurodytoms kategorijoms.
Pagalbos ribos:
 • Kompensacija teikiama neviršijant de minimis pagalbos ribų pagal Reglamentą (ES) Nr. 2023/2831.
 • Bendra vienai įmonei suteiktos de minimis pagalbos suma neturi viršyti 300 000 EUR per bet kurį trejų metų laikotarpį.

Pateikite paraišką dabar!

Nurodykite reikiamą informaciją ir mes su jums susisieksime per 1 darbo dieną.

Dažnai užduodami klausimai

Kas yra INVEGA garantija?
INVEGOS portfelinių garantijų paskoloms schema skirta padėti mažosioms ir vidutinėms įmonėms gauti finansavimą, kai jos neturi finansų įstaigų reikalavimus atitinkančio užstato. Ši garantija taikoma į banko paskolų portfelį įtrauktoms paskoloms ir ja gali pasinaudoti tokios įmonės, veikiančios Lietuvos Respublikoje.
Kaip pateikti paraišką?
Užpildykite paskolos paraiškos formą arba susisiekite su [email protected] dėl išsamesnės informacijos. Daugiau informacijos apie INVEGĄ rasite https://invega.lt/en/financiers/guarantees/181/portfolio-guarantees-3-121.
Kokios yra pagrindinės INVEGOS portfelinės garantijos paskoloms suteikimo sąlygos?
Didžiausia paskolos suma yra 1 875 000 EUR, tačiau:

– Krovininio kelių transporto įmonės gali gauti iki 937 500 EUR.
– Pirminės žemės ūkio gamybos įmonės gali gauti iki 234 375 EUR.
– Žuvininkystės ir akvakultūros įmonėms limitas yra 281 250 EUR.

Šios garantuotos paskolos skirtos tiek investicijoms, tiek apyvartiniam kapitalui finansuoti.

Finansavimo galimybės ir trukmė:

– Investicinės paskolos ne ilgesniam kaip 120 mėn. laikotarpiui.
– Lizingas arba atvirkštinis lizingas iki 84 mėnesių.
– Kredito linijos ir apyvartinio kapitalo paskolos iki 36 mėnesių.

Mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ) turi galimybę gauti kelias paskolas, jei bendra suma neviršija vienai įmonei teikiamos de minimis pagalbos.