Klientų pažinimas ir pinigų plovimo
/ terorizmo finansavimo prevencija

Šiandieninėmis bankininkystės reguliavimo sąlygomis
atitiktis yra mūsų svarbiausias prioritetas.

Titulinis - Bankininkyste kaip paslauga - Pinigų plovimo prevencija – ,,European Merchant Bank” UAB

„EMBank“ klientų pažinimo ir pinigų plovimo / terorizmo finansavimo prevencijos procedūros

Tiek vietinei, tiek pasaulinei prekybai taikomi griežti klientų pažinimo ir pinigų plovimo / terorizmo finansavimo prevencijos reikalavimai. „EMBank“ puikiai supranta, kad privalo užtikrinti atitiktį šiems reikalavimams. Tai reiškia, kad laikomės atitinkamų įstatymų, reglamentų, direktyvų, standartų ir kitų norminių reikalavimų bei taikome pažangias priemones sankcionuotoms patikroms ir sandorių stebėjimui vykdyti.

„EMBank“ griežtai laikosi visų direktyvų, reglamentų ir griežčiausių standartų vykdydama deramą klientų tikrinimą visais lygiais.

Iš pirmo žvilgsnio banko keliami atitikties reikalavimai gali pasirodyti perdėti ir varginantys. Galite būti ramūs – mūsų tikslas yra užtikrinti atitiktį, kuri tenkina ir jūsų verslo interesus, ir mūsų įstatyminius įsipareigojimus.

Atitiktis pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos reikalavimams

(ES direktyvos, FATF standartai ir vietiniai teisės aktai bei reikalavimai, kuriuos numato mūsų vietinės reguliavimo institucijos – Lietuvos Bankas ir FNTT)

„EMBank“ pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos programa apima strategijas ir procedūras, parengtas pagal Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą.

Visas mūsų vykdomas klientų pažinimo ir pinigų plovimo / terorizmo finansavimo prevencijos procedūras yra patvirtinusi valdančioji taryba. Taip pat turime parengę deramo klientų tikrinimo ir klientų pažinimo procedūras ir taikome rizikos vertinimu grindžiamą metodiką visų klientų atžvilgiu. Pagal atitikties rizikos valdymo modelį klientai skirstomi į mažos rizikos, vidutinės rizikos, didelės rizikos ir labai didelės rizikos kategorijas. Taip pat atliekame kasmetinį rizikos vertinimą įmonės mastu, kad užtikrintume, jog visi įsipareigojimai būtų vykdomi tinkamai ir pagal teisės aktų reikalavimus.

Be to, automatiškai atliekame sankcionuotas klientų patikras ir sandorių stebėjimą naudodami tarptautiniu mastu pripažintas priemones bei sankcijų sąrašus, ir nuosavas naujausias daugiafunkces stebėjimo sistemas.

„EMBank“ taip pat rengia pinigų plovimo / terorizmo finansavimo prevencijos mokymus visiems darbuotojams ir taiko specialias procedūras, skirtas pranešti apie įtartiną veiklą vietos atsakingoms institucijoms.

Tokiu būdu tiek savo parteriams, tiek klientams galime užtikrinti, kad vykdome veiklą pagal atitinkamas pinigų plovimo / terorizmo finansavimo prevencijos taisykles, numatytas ES direktyvose, taip pat FATF standartus ir vietinius teisės aktus bei reikalavimus, kuriuos nustato Lietuvos bankas ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

Klientų pažinimo ir pinigų plovimo / terorizmo finansavimo prevencijos procedūros finansų įstaigose ir kituose sektoriuose

Klientų pažinimo ir pinigų plovimo / terorizmo finansavimo prevencijos reikalavimai yra skirti užkirsti kelią finansiniams nusikaltimams, pavyzdžiui, pinigų plovimui, teroristų finansavimui, sukčiavimui ir t. t. Šie reikalavimai įpareigoja įmones pažinti savo klientus ir įsitikinti jų lėšų teisėtumu, kad būtų galima palaikyti visuotinį finansų sistemos saugumą.

Klientų pažinimo ir pinigų plovimo / terorizmo finansavimo prevencijos procedūros būdingos ne tik finansų sektoriui. Jos taikomos ir daugelyje kitų sektorių siekiant išvengti paslaugų naudojimo neteisėtais tikslais. Pavyzdžiui, draudimo ir nekilnojamojo turto agentai privalo atlikti patikras klientams pažinti, kad užkirstų kelią pinigų plovimui įsigyjant nekilnojamąjį turtą.

Kad patenkintų klientų pažinimo ir pinigų plovimo / terorizmo finansavimo prevencijos reikalavimus, finansų įstaigos ir kitos įmonės turi surinkti ir patikrinti tam tikrą informaciją apie savo klientus. Paprastai ji apima vardą, pavardę, adresą, gimimo datą ir kitą tapatybę identifikuojančią informaciją. Kai kuriais atvejais gali prireikti papildomų dokumentų, pavyzdžiui, pajamų kilmės įrodymo ar oficialaus asmens tapatybės dokumento.

Dažnai užduodami klausimai

Kas yra pinigų plovimo / terorizmo finansavimo prevencija ir ką ji reiškia jūsų verslui?
Sąvoka „pinigų plovimas“ reiškia procesą, kurio metu neteisėtai / nusikalstama veikla įgytos lėšos įtraukiamos į finansų sistemą. Teroristų finansavimas reiškia nusikalstamą veiką, apibrėžtą 1999 m. gruodžio 9 d. Tarptautinės konvencijos dėl kovos su terorizmo finansavimu 2 straipsnyje. Pagrindinis skirtumas tarp teroristų finansavimo ir pinigų plovimo susijęs su pinigų kilme. Terorizmo finansavimo atveju neteisėtais politiniais tikslais naudojamos lėšos nebūtinai yra gautos nusikalstamu būdu. Pinigų plovimo / terorizmo finansavimo prevencija padeda apsisaugoti nuo nusikalstamų klientų ir išvengti kriminalinių aferų. Pinigų plovimo prevencijos procedūros gali pareikalauti nemažai laiko ir pinigų, tačiau jos kritiškai svarbios jūsų verslo saugumui.

Pinigų plovimo prevencija apima keletą procesų: klientų pažinimą, deramą klientų tikrinimą, sankcionuotas patikras ir sandorių stebėjimą.

Kas yra klientų pažinimas?
Klientų pažinimas (angl. „know your client“, KYC) reiškia finansų įstaigos įsipareigojimą tikrinti klientų tapatybę atidarant jiems sąskaitas ir vėliau tam tikrais intervalais. Klientų pažinimo procedūros tikslas – padėti finansų įstaigai išsiaiškinti su klientais susijusias rizikas, verslo santykius ir nusikalstamos finansinės veiklos tikimybę. Klientų pažinimas įeina į platesnę finansų įstaigos atitikties programą, susijusią su pinigų plovimo prevencija.
Kas turi vykdyti pinigų plovimo prevencijos procedūras?
Atlikti klientų patikras pagal pinigų plovimo prevencijos reikalavimus turi daugelis įvairaus pobūdžio finansų įstaigų, įskaitant bankus, kredito unijas, vertybinių popierių įmones ir pinigines paslaugas teikiančias bendroves. Kiekvienai iš šių institucijų nustatomas atskiras pinigų plovimo prevencijos reikalavimų rinkinys, kurio būtina laikytis, antraip reguliavimo institucijos pritaikys nuobaudas.

Konkrečios patikros pagal pinigų plovimo prevencijos reikalavimus įvairiose šalyse skiriasi, tačiau iš esmės visos finansų įstaigos turi atlikti deramą klientų tikrinimą ir sandorių stebėjimą, o tai apima kliento tapatybės patvirtinimą ir kliento rizikos vertinimą pinigų plovimo požiūriu. Kai kuriais atvejais finansų įstaigoms gali prireikti daugiau informacijos apie klientą, pavyzdžiui, sužinoti jo pajamų šaltinį.

Kodėl klientų pažinimas toks svarbus pinigų plovimo prevencijai?
Yra keletas priežasčių, kodėl klientų pažinimo procedūra yra svarbi pinigų plovimo prevencijos dalis. Pirmiausia, ji leidžia patikrinti klientą ir įsitikinti, kad nėra kokių nors pavojaus ženklų, signalizuojančių apie bandymą plauti pinigus. Antra, ji padeda įmonei atpažinti įtartiną veiklą ir apie ją pranešti. Galiausiai ji suteikia teisėsaugos institucijoms vertingos informacijos pinigų plovimo nusikaltimams tirti ir nagrinėti juos baudžiamąja tvarka.

Trumpai tariant, pinigų prevencijos procesui klientų pažinimas svarbus todėl, kad padeda įmonėms atpažinti pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo bandymus ir jų išvengti bei suteikia teisėsaugos institucijoms naudingos informacijos tokiems atvejams tirti ir už juos bausti.

Kur ir kada būtinos klientų pažinimo ir pinigų plovimo / terorizmo finansavimo prevencijos procedūros?
Kliento pažinimui skirta patikra paprastai būtina atidarant naują sąskaitą finansų įstaigoje, o su pinigų plovimo prevencija susijusios patikros atliekamos tam tikrais laiko intervalais.

Patikrų būtinumas priklauso nuo jurisdikcijos, kurioje įmonė vykdo veiklą. Pagal Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą finansų įstaigos privalo atlikti deramą klientų tikrinimą ir patikras pagal pinigų plovimo / terorizmo finansavimo prevencijos reikalavimus atidarant naujas sąskaitas klientams. Finansų įstaigos ir kiti įpareigoti subjektai visais atvejais turi stebėti kliento verslo santykius ir prižiūrėti sudaromus sandorius kad užtikrintų, jog šie sandoriai atitinka finansų įstaigos ar kito įpareigoto subjekto žinias apie klientą, jo verslą ir jo rizikos profilį bei pajamų šaltinį.

Jei norite sužinoti daugiau apie mūsų klientų pažinimo ir pinigų plovimo / terorizmo finansavimo prevencijos procedūras,